AnN
 
  Home
  คณิตศาสตร์
  ความหมายคณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์ในชีวิประจำวัน
  การให้เหตุผล
  ตรรกศาสตร์
  ประวัติส่วนตัว
  ลิงค์เว็บเพื่อน
  => นายมานิตย์ รองเมือง001
  => นางสาวอรัญญา ภู่ท่าเสียว002
  => นางสาวศิริลักษณ์ ฤทธิ์ศิริ003
  => นางสาวอมรรัตน์ ชมัฆพงษ์007
  => นางสาวฉัตรธิดา เจริญสุข010
  => นางสาวนวรัตน์ วัชระเสวี013
  => นางสาวศุภัทรา เพชรงาม014
  => นางสาวนารี ศรีตองอ่อน016
  => นางสาวยุภาพร อินทรวอน017
  => นางสาวรักษณารี เนียมรอด019
  => นายศรันณ์ อินทรวิจิตร
  => นางสาวศรันย์พร จอมมงคล021
  => นายสุริโย เหมือนวดี022
  => นางสาวธัญญลักษณ์ แสนวิเศษ023
  => นางสาวอุมมาพร สุวรรณเตมี024
  => นางสาวยุวดี ชะเปียนชัย026
  => นางสาวสุพรรณษา รวยทรัพย์001
  => นายธงไชย แววสระ003
ลิงค์เว็บเพื่อน
Free Skin Hi5
Free Skin Hi5
 
   
Advertisement  
   
การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์  
  เรามีความภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครแห่งนี้และได้เข้ามาอยู่ในเอกคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนที่สำคัญมาก  
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีหลักการและเหตุผลในการเรียนรู้ จะเรียนคณิตศาสตร์เข้าใจได้ต้องมีความตั้งใจและขยันที่จะเรียนรู้  
อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์  
  อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์หรือวิชาอื่นๆมีความตั้งใจเดียวกันคือ อยากให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ  
เรียนหนังสือให้เข้าใจ  
  มั่นจด ทบทวนบทเรียน และค้นคว้าหาความรู้เสมอ  
Today, there have been 2 visitors (7 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=