AnN
 
  Home
  คณิตศาสตร์
  ความหมายคณิตศาสตร์
  คณิตศาสตร์ในชีวิประจำวัน
  การให้เหตุผล
  ตรรกศาสตร์
  ประวัติส่วนตัว
  ลิงค์เว็บเพื่อน
การให้เหตุผล

*/*  ระบบทางคณิตศาสตร์ */*

 

          อนิยาม คือ ข้อความที่ไม่ต้องให้ความหมาย หรือ คำจำกัดความ

          บทนิยาม คือ ข้อความที่ให้ความหมาย หรือคำจำกัดความไว้อย่างชัดเจน เพื่อทุกคนทราบความหมายที่ถูกต้องเข้าใจตรงกัน

          สัจพจน์ คือ ข้อความที่ทุกคนยอมรับว่าข้อความนั้นเป็นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์

          ทฤษฎีบท คือ ข้อความที่ยอมรับว่าเป็นจริง ได้มีการพิสูจน์โดยอาศัย อนิยาม บทนิยาม สัจพจน์ และวิธีทางอย่างมีเหตุมีผล

 

 
 
 การให้เหตุผล

          มนุษย์เราให้เหตุผลสนับสนุนความเชื่อและเพื่อหาความจริงหรือข้ออสรุปในเรื่องที่ต้องการศึกษา

 

 การให้เหตุผลแบบอุปนัย ( Inductive Reasoning )

          เป็นการให้เหตุผลโดยยึดความจริงส่วนย่อยที่พบเห็นไปสู่ความจริงส่วนใหญ่

          ตัวอย่าง
มนุษย์สังเกตพบว่า : ทุก ๆวันดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตอ. และตกทางทิศตต.

                                 
         จึงสรุปว่า : ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตอ. และตกทางทิศตต.เสมอ

 

          การให้เหตุผลแบบอุปนัย หมายถึง วิธีการสรุปในการค้นคว้าความจริงจากการสังเกตหรือทดลองหลายครั้งจากกรณีย่อยๆแล้วนำมาสรุปเป็นความรู้แบบทั่วไป

 

          อย่างไรก็ดีการหาข้อสรุปหรือความจริงโดยใช้วิธีการให้เหตุผลแบบอุปนัยนั้น ไม่จำเป็นต้องถูกต้องทุกครั้ง เนื่องจากเป็นการสรุปผลจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่มีอยู่

          ดังนั้น ข้อสรุปจะเชื่อถือได้มากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล หลักฐานและข้อเท็จจริงที่นำมาอ้าง 
      
1. จำนวนข้อมูล หลักฐานหรือข้อเท็จจริงที่นำมาเป็นข้อสังเกตหรือข้ออ้างอิงมีมากพอกับการสรุปความหรือไม่
      2. ข้อมูลหลักฐาน หรือข้อเท็จจริงเป็นตัวแทนที่ดีในการให้ข้อสรุปหรือไม่

      3. ข้อสรุปที่ต้องการมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใด

 
   
Advertisement  
   
การเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนคณิตศาสตร์  
  เรามีความภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครแห่งนี้และได้เข้ามาอยู่ในเอกคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นการเรียนที่สำคัญมาก  
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
  คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีหลักการและเหตุผลในการเรียนรู้ จะเรียนคณิตศาสตร์เข้าใจได้ต้องมีความตั้งใจและขยันที่จะเรียนรู้  
อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์  
  อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์หรือวิชาอื่นๆมีความตั้งใจเดียวกันคือ อยากให้ผู้เรียนได้รับความรู้และเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ  
เรียนหนังสือให้เข้าใจ  
  มั่นจด ทบทวนบทเรียน และค้นคว้าหาความรู้เสมอ  
Today, there have been 2 visitors (3 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=